Statut

Statut „Towarzystwa rozumnych i absolutnie doskonałych aktuariuszy”

Rozdział I. Nazwa, siedziba i cele stowarzyszenia.

1) Koło Naukowe nosi nazwę: „Towarzystwa rozumnych i absolutnie doskonałych aktuariuszy”, nazywane dalej w skrócie TRIADA.

2) Siedzibą TRIADA jest Wydział Matematyki i Informatyki.

3) TRIADA jest stowarzyszeniem studenckim, pozostaje pod opieką Senatu UŁ, sprawowaną przez Opiekuna.

4) TRIADA jest reprezentowane na zewnątrz przez przewodniczącego lub upoważnioną przez niego osobę będącą członkiem TRIADA. Wszelkie pisma TRIADA winny być opatrzone podpisem przewodniczącego lub osób przez niego upoważnionych, zaś w przypadku zobowiązań finansowych przewodniczącego i skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.

5) Celem TRIADA jest poszerzanie wiedzy i rozwój intelektualny członków oraz przygotowanie do egzaminu na aktuariusza organizowanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

6) Działalność TRIADA obejmuje m.in.:

 • a) poszerzanie wiedzy merytorycznej do w-w egzaminu poprzez
  • i) rozwiązywanie zadań;
  • ii) organizowanie wykładów.
 • b) współpraca ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze;
 • c) organizowanie zebrań, wyjazdów i innych imprez towarzyskich;
 • d) występowanie na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością TRIADA i sprawami członków.


Rozdział II. Majątek TRIADA.

1) Majątek TRIADA stanowi fundusz obrotowy, sprzęty i przybory.

2) Rok administracyjny TRIADA rozpoczyna się zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i trwa do następnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Na koniec roku administracyjnego Zarząd zobowiązany jest sporządzić bilans wpływów i wydatków oraz sprawozdanie z działalności Koła za poprzedni rok administracyjny celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu. Winny być on udostępniony co najmniej 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rozdział III. Członkowie TRIADA.

1) Członkowie TRIADA dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

2) Członkiem zwyczajnym może być każdy student studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Uniwersytetu Łódzkiego, studenci studiów doktoranckich oraz asystenci UŁ.

3) Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata, uzasadniając decyzję na piśmie.

4) Godność członka honorowego nadaje Zarząd w głosowaniu tajnym za zgodą Kandydata.

5) Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • a) korzystania z majątku TRIADA, w zakresie przepisów ustalonych przez Zarząd;
 • b) uczestniczenia w spotkaniach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez TRIADA;
 • c) obecności i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu;
 • d) zgłaszania wolnych wniosków.


6) Członkowie honorowi mają prawo:

 • a) korzystania z majątku TRIADA, w zakresie przepisów ustalonych przez Zarząd;
 • b) uczestniczenia w spotkaniach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez TRIADA;
 • c) obecności na Walnym Zgromadzeniu.


7) Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:

 • a) wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w punkcie 2 rozdz. III.;
 • b) rezygnacji;
 • c) skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu z uzasadnieniem na piśmie.


8) Członkostwo honorowe ustaje w wyniku:

 • a) rezygnacji;
 • b) skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu.


9) Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz TRIADA przysługują każdemu członkowi zwyczajnemu.

10) Lista członków jest jawna.

Rozdział IV. Opiekun Koła.

1) Opiekunem Koła może być samodzielny pracownik Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

2) Opiekun Koła wybierany jest przez Zarząd na czas nieokreślony.

3) Opiekun ma prawo:

 • a) korzystania z majątku TRIADA, w zakresie przepisów ustalonych przez Zarząd;
 • b) uczestniczenia w spotkaniach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez TRIADA;
 • c) obecności i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu;
 • d) obecności i zabierania głosu oraz głosowania na zebraniach Zarządu;
 • e) zgłaszania wolnych wniosków;
 • f) czynne prawo wyborcze do władz TRIADA.


4) Status Opiekuna ustaje:

 • a) w wyniku wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w punkcie 1 rozdz. IV;
 • b) rezygnacji.


Rozdział V. Władze TRIADA.

1) Władzami TRIADA są Walne Zgromadzenie i Zarząd.

2) Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3) Walne Zgromadzenie zwyczajne będące zgromadzeniem członków TRIADA jest zwoływane przez Zarząd z podaniem czasu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Powinno to nastąpić nie później niż 3 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) przed terminem Zebrania.

4) Walne Zgromadzenie nadzwyczajne będące zgromadzeniem członków TRIADA jest zwoływane przez Zarząd lub 3/5 członków zwyczajnych z podaniem proponowanego porządku obrad. Termin Walnego Zgromadzenia nie może być późniejszy niż 14 dni od momentu złożenia wniosku. Zarząd określa czas i miejsce Walnego Zgromadzenia. Powinno to nastąpić nie później niż 3 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) przed terminem Zgromadzenia.

5) Walne Zgromadzenie ma wyłączne prawo uchwalania Statutu, wyboru i odwołania co najwyżej pięcioosobowego Zarządu.

6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku akademickim, nie później niż do 1 listopada. W porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są m.in. głosowanie nad absolutorium dla członków ustępującego Zarządu oraz wybór nowego Zarządu.

7) Do prawomocności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku wymaganej liczby członków, Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest prawomocne, jeżeli obecnych będzie 1/3 wszystkich członków. Zmiany w Statucie Koła lub odwołanie Zarządu wymaga obecności połowy wszystkich członków. Drugi termin Zgromadzenia nie może być późniejszy niż 7 dni od pierwszego terminu.

8) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością zwykłą. Jedynie zmiana Statutu, odwołanie Zarządu i rozwiązanie TRIADA wymagają 2/3 głosów.

9) Zarząd stanowi organ administracyjny, ustawodawczy i wykonawczy TRIADA, rozporządza jego majątkiem.

10) Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Koła i co najwyżej 5 członków Zarządu. Zarząd wyłania spośród siebie sekretarza i skarbnika. Zarząd pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.

11) Walnemu Zgromadzeniu przewodzi członek Zarządu.

12) Na czele Zarządu stoi przewodniczący Zarządu

 • Przewodniczącym nie może być osoba na ostatnim - V roku studiów

13) Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie całorocznego sprawozdania z działalności Koła.

14) Skarbnik jest odpowiedzialny za sporządzenie całorocznego bilansu.

Rozdział VI. Rozwiązanie TRIADA

W razie rozwiązania TRIADA cały majątek ostatni Zarząd przekazuje komisyjnie Wydziałowi Matematyki UŁ.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych Statutem, mają zastosowanie ustalenia Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

statut.txt · ostatnio zmienione: 2010/04/27 21:24 przez kotek_kochany
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0